500 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo BEDAVA!

Satış Politikası Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Alıcı ve Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu satış bedelini, nakliye ücretini, siparişe dair diğer masraf ve ücretleri, vergi, stopaj ve sair belirtilen ya da sonradan tahakkuk edebilecek ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda önceden bilgilendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. TANIMLAR

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni

Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanı'nı,

Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı,

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü, kod vb. gayri maddi malları,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden Avsallar Mah. Atatürk Cad. Orion City Sitesi 7. Blok No: 18b Alanya/Antalya adresinde bulunan İBA PET MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin merkez ve şubelerini

Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Site: SATICI'ya ait internet sayfasını

 

 1. KONU

ALICI'nın, SATICI'ya ait site üzerinden inceleyerek, beğenerek elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen malların satışı ve teslimine ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile sair mevzuat doğrultusundaki hak ve yükümlülükleri işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

Taraflar, Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi oldukları hususunu peşinen, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sitede mevcut satış fiyatı, kampanya veya indirimler SATICI tarafından belirtilen sürede veya güncellenerek değiştirilene kadar geçerlidir.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Unvan: İBA PET MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("SATICI")

Adres: Avsallar Mah. Atatürk Cad. Orion City Sitesi 7. Blok No: 18b Alanya/Antalya

Telefon: 02425652545

Eposta: ibapetas@gmail.com

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi:

Ad Soyad/Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

 

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad Soyad/Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU MALIN BİLGİLERİ
 2. Sözleşmeye konu malın cinsi, adeti, markası, çeşidi, renk ve sair evsafları sitede yayınlanmıştır.
 3. Sitede mevcut satış fiyatı, kampanya veya indirimler SATICI tarafından belirtilen süre zarfında veya güncellenerek değiştirilene kadar geçerlidir.
 4. Sözleşmeye konu mal ve/veya hizmete ilişkin KDV ve sair vergileri dahil satış fiyatı aşağıdaki gibidir:

Mal/Hizmet:

Adet:

Birim Fiyatı:

Ara Toplam:               (KDV Dahil)

Kargo/Nakliye Ücreti:

Toplam:                      (KDV Dahil)

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslim Şekli:

 1. Sözleşmeye konu mal/hizmete ilişkin teslimat ve nakliye giderleri, kargo ücreti ALICI’ya aittir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Eposta:

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. ALICI, SATICI'nın sitesinde sözleşme konusu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin ön bilgileri ve açıklamaları okuyup, anladığını, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Bu doğrultuda ALICI, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme, nakliye ve teslimat ile sair bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde anlamış olduğu hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. İşbu sözleşmeye konu mal/hizmet Alıcı/Sipariş Veren veya Sipariş Veren tarafından belirlenen üçüncü kişiye, azami 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile Satıcı’nın bildireceği/tayin edeceği Kargo Şirketi tarafından Alıcı/Sipariş Veren veya Sipariş Veren tarafından bildirilen üçüncü kişiye teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilecektir. Ancak, sözleşmeye konu mal/hizmet, Alıcı’nın talebi ve ihtiyacı üzerine sipariş usulü hazırlanan bir ürün ve/veya “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” mal/hizmet olması halinde teslimat süresi 30 (otuz) günü aşabilecektir. Alıcı’nın bu doğrultuda bir ürünü satın alması durumunda teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Sözleşme’nin feshi hukuken mümkün olamayacaktır.
 5. Alıcı’nın herhangi bir nedenle kusuru olup olmadığına bakılmaksızın sözleşmeye konu malı teslim almaması durumunda Alıcı’nın malı iade etmiş olduğu kabul edilecek ve nakliye/kargo giderleri dahil olmak üzere diğer masraflar Alıcı’dan tahsil edilmiş olan ödemeden mahsup edilerek bakiye tutar yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.
 6. SATICI, Mal/Hizmet’i siparişte belirtilen evsafta bir şekilde, varsa aksesuarları ile birlikte, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzu-talimatı ve sair belgeleri ile eksiksiz bir şekilde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. SATICI, sipariş konu mal/ürünü tedarik edememesi, teslim edememesi durumlarında yasal süresi içinde ALICI'nın bilgisi ve onayı dahilinde siparişe konu mal/hizmeti eş değer bir kalite ve/veya ücrette başka bir ürün tedarik etmesi neticesinde sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.
 8. SATICI, sipariş konu mal/ürünü tedarik edememesi, teslim edememesi durumlarında eş değer bir kalite ve/veya ücrette başka bir ürün tedarik edemediği takdirde, mevcut durumun öngörüldüğü tarihten itibaren en geç 3 gün içinde sözleşmede yazılı ALICI’ya ait iletişim kanalarından alıcıya/tüketiciye bildireceğini, en geç 14 (ondört) günlük süre içinde ALICI tarafından ödenen toplam bedeli ALICI'ya eksiksiz bir şekilde bilafaiz iade edeceğini; ALICI'nın ödemeyi kredi kartı ile yapması halinde ise, ilgili tutarın, en geç 14 (ondört) günlük içinde ilgili banka kanalıyla iade edileceğini; banka nezdindeki işlemler nedeniyle sürecin yaklaşık 2 ila 3 haftayı bulabileceği, bu tutarın bankaya iadesinden sonra SATICI’nın herhangi bir kusuru olmayacağı gerekçesi ile muhtemel gecikmeler sebebiyle SATICI'nın sorumlu olmayacağı hususunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. SATICI, kendi kusuru olmaksızın, öngörülmesi mümkün olmayan veya olağan hayatın akışına aykırı veya tarafların iradesi dışında gelişen bir durum, yükümlülüklerinin ifasını gecikmesine veya imkânsız olmasına sebep sair hallerin ortaya çıkması neticesinde, mal/hizmeti yasal süresi içinde teslim edemediği durumda, ALICI'yı gecikmesizin durumdan haberdar edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, ALICI söz konusu siparişin iptalini veya SATICI’nın stoklarında mevcutsa muadil/emsal mal/hizmet ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkacağı tarihe kadar ertelenmesini SATICI'dan talep edebilecektir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde yukarıda hükümler aynen uygulanacaktır.
 10. ALICI, Sözleşme’ye konu mal/hizmetin teslimatının sağlanması amacıyla işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit etmiş olduğunu, herhangi bir sebep neticesinde kendi kusuru olsun veya olmasın sözleşmeye konu mal/hizmet bedelinin ödenememesi, ödemenin iptal edilmesi, SATICI’ya iletilememesi veya banka nezdindeki transfer işlemlerinin tamamlanamaması veya iptali ve benzeri durumlarda, SATICI'nın sözleşmeye dair her türlü hukuki sorumluluğunun ve sözleşmeye konu mal/hizmete ilişkin ifası ve/veya teslimi yükümlülüğünün ortadan kalkacağını; mal/hizmet kendisine teslim edildiği takdirde ise en geç 3 (üç) gün içerisinde SATICI’ya aynen/teslim aldığı şekliyle iadesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. ALICI, sözleşmeye konu mal/hizmeti teslim almadan önce dikkatlice muayene edeceğini, ürünün ambalajının açık, yırtık, ezik, kırık ve benzeri şekilde kullanılmasının makul olmayacağı derecede hasarlı ve/veya ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde teslimatı gerçekleştiren kargo görevlisinden/şirketinden teslim almayacaktır. Nitekim, ALICI tarafından teslim alınan mal/hizmetin sorunsuz, hasarsız, sağlam ve eksiksiz olduğu esastır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/Hizmetin ALICI’ya tesliminden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu ALICI'ya aittir.
 12. ALICI, siteye üye olurken verdiği kişisel bilgilerin, ödeme ve fatura bilgileri de dahil olmak üzere diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun/geçerli/güncel ve/veya bu bilgileri kullanmaya yetkili olduğunu; sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, siteden başka üyelerin hizmetlerini kullanmasını engelleyici ve zorlaştırıcı ve/veya SATICI’nın şöhretine, tüketici nezdindeki profiline zarar verebilecek her hangi bir eylemde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddedeki hükümlere aykırı davranması neticesinde SATICI’nın maruz kalacağı menfi ve müspet bilumum zararları nakden ve defaten tazmin edeceğini; hukuki, cezai ve idari sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. CAYMA HAKKI
 2. ALICI, Sözleşmenin konusu “Hizmet” olduğu takdirde Sözleşme’nin kurulduğu günden; “Mal” için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen teslim alan üçüncü kişinin sözleşmeye malı teslim aldığı günden veya ürün teslimine kadar olan 14 (ondört) gün içinde; durumu SATICI’ya bildirmek şartıyla, cayma hakkını kullanabilecektir. Sözleşmenin konusu “hizmet” olması durumunda, caymaya ilişkin süre sona ermeden evvel, ALICI’nın/tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlandığı takdirde ALICI/tüketici cayma hakkını kullanılamaz.
 3. ALICI, cayma hakkını kullanılmak istediği takdirde 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya sözleşmede yazılı bilgiler doğrultusunda e-posta, iadeli taahhütlü posta ile bildirimde bulunması; caymaya konu malı kullanmamış olması, paketinin/ambalajının açılmamış olması, teslim edildiği şekliyle kusursuz ve eksiksiz olması ve/veya mezkûr malın "Cayma Hakkının Kullanılmasının Mümkün Olmayacağı Ürünler" kapsamında olmaması gerekmektedir.
 4. Cayma hakkı kullanıldığı takdirde, ürün ile teslim edilen 1- İade formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması 2- Ürünün kutusu, ambalajı, aksesuarları eksiksiz, hasarsız, açılmaksızın -kullanılmaksızın iade edilmesi 3- Ürünün faturasının iade edilmesi (Kurumsal Fatura’nın iadesi ancak adına fatura tanzim edilen gerçek veya tüzel kişinin iade faturası tanzim etmesi ile mümkün olup; iade faturası tanzim edilmediği takdirde cayma hakkı kullanılmadığı var sayılacaktır.) 4- Satıcı’nın bildireceği kargo şirketine ve iade kargo kodu bilgisinin kargo şirketiyle paylaşılması suretiyle iade işleminin yapılması gerekmektedir.
 5. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, mevzuatta öngörüldüğü şekilde, işbu sözleşmenin ekinde bulunan formu eksiksiz şekilde doldurmak ve SATICI’ya bildirmek zorundadır. (EK-1)

 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ MÜMKÜN OLMAYACAĞI ÜRÜNLER

ALICI'nın talebi ve/veya ihtiyaçları doğrultusunda sipariş usulü hazırlanan bir ürün ve/veya “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” mal/hizmet olması ve/veya geri gönderilmeye müsait olmayan, giyim vb tekstil ürünleri, hijyenik temizleme ürünleri, kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, raf ömrü kısa olan ve/veya çabuk bozulma tehlikesi olan veya tavsiye edilen tüketim tarihi ihtimali olan mallar, teslimat sonrasında ambalajı açılan ürünler, teslim edildiği anda tüketilen dijital lisans, elektronik kod, abonelik, e-gazete ve e-dergi dahil olmak üzere elektronik ortamda sunulan mal ve hizmetler ile ambalajı/kutusu açılmış bilumum mal ve ayrıca cayma hakkı-iadesi mümkün olmadığı mevzuatta öngörülen sair mal/hizmet ile iadesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca ALICI’nın/tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlandığı takdirde yürürlükteki mevzuat gereği ALICI/tüketici cayma hakkını kullanılamayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR
 2. SATICI, özel hayatın, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine öne vermekte olup; mal/hizmetine ilişkin vermiş olduğu faaliyetleri esnasında ve/veya işbu sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel ALICI’ya ait verilere dair, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde, “Müşteri Aydınlatma Bildirimi”’ni, sitesinde herkese açık bir şekilde paylaşmıştır.
 3. ALICI ise, mal/hizmete ilişkin talep ve siparişleri süresinde ve/veya işbu Sözleşme kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Aynı doğrultuda SATICI’dan edinmiş olduğu mahiyeti gereği gizli olabilecek bilgi ve belgeleri herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşmamayı kabul, beyan veya taahhüt etmektedir.
 4. ALICI, kendi kişisel verilerinin, çevrimiçi/siber güvenliğinin kendi sorumluluğunda olduğunu, üçüncü kişiler tarafınca kişisel verilerine erişilememesi adına gerekli yazılım donanım tedbirlerini alacağını, virüs ve benzeri zararlı uygulamalar dahil azami seviyede tedbirleri almak ve söz konusu kendi kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu; aksi halde SATICI’nın maruz kalabileceği her türlü zarar ve/veya kayıplardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
 2. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, bildirim kanunun emredici hükümlerinde aksi belirtilen durumlar haricinde Sözleşme’de beyan edilen taraflara ait elektronik posta adresleri üzerinden yapılacaktır.
 3. Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ya ait site, ticari defter, bilgisayar ve sair kayıt ve belgeler bağlayıcı ve münhasır delil olarak taraflarca kabul edilmiştir. Taraflar işbu madde hükmünün HMK m.193 kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğu hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN VE UYGULANACAK HUKUK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun ve tabi olmak üzere tanzim edilmiştir. Sözleşmede yer almayan durumlarda ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ vb. yasal mevzuat esas alınacaktır. Sözleşme’ye ilişkin ihtilafların hallinde taraflarca karşılıklı iyiniyetli çözüm üretilemediği takdirde Türk Hukuku uygulanacak ve yasada öngörülen şekilde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME VE/VEYA MAL/HİZMETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme hükümleri ve/veya sunulan mal/hizmetlere ilişkin şart ve koşullarda Vetiba’nın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Sözleşme, Bildirim, Kullanım Koşulları ve sair anlaşmaların herhangi birisinin veya bir kısmının geçersiz, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olması halinde diğer anlaşmaların ve/veya koşulların geçerliliği ve/veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

 

 1. FERAGAT

ALICI tarafından işbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesine rağmen Vetiba’nın sözleşme hükümlerinde veya kanunda öngörülen haklarına yönelik herhangi bir eylemde bulunmaması, Vetiba’nın söz konusu haklarından feragat etmiş olduğu ve/veya talepte bulunmayacağı, yasal yollara başvurmayacağı anlamına gelmeyecektir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu 17 (onyedi) maddeden müteşekkil Mesafeli Satış Sözleşmesi, işlem tarihinde Taraflarca dikkatlice okunarak ve ayrıca Müşteri Aydınlatma Bildirimi ve sitedeki diğer evrak incelenmek ve okunmak suretiyle, ALICI tarafından da elektronik ortamda onaylanması üzerine akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası, ayrıca talep edilmesi halinde ALICI’ya ait bildirilen e-posta adresine de gönderilebilecek olup, her halükârda sitede mevcut ALICI’nın üyelik hesabından her zaman incelenebilir durumdadır.

 

SATICI: İBA PET MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

ALICI:

 

TARİH:

 

 

 

 

 

EK-1 CAYMA BİLDİRİMİ FORMU

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

 

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

-Tüketicinin adresi:

 

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

-Tarih:

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et